CestAut o.z.

Pri výchove dieťaťa nastáva mnoho otázok, ktoré trápia rodičov. Tieto otázky sa znásobujú v situácii, keď pri vývine ich dieťatka nejde všetko podľa očakávaní… Mnoho rodičov detí s poruchou autistického spektra alebo s podozrením na túto diagnózu hľadá odpovede, rady, nasmerovanie, no pri množstve informácií, ktoré sa na nich “hrnú” to nie je také jednoduché. V našom občianskom združení CestAut sa snažíme nie len podať pomocnú ruku rodičom a rodinám, dať im odpovede na otázky, ale aj priamo pracovať s dieťatkom a všestranne ho rozvíjať s prihliadaním na jeho osobnosť, schopnosti a špecifiká. Tieto ciele dosahujeme prostredníctvom poradenstva, vývinovej terapie, neverbálnych stimulačných programov (arteterapia, muzikoterapia a pod.) a ďalších intervencií. CestAut, o.z. úzko spolupracuje so Súkromnou základnou školou s materskou školou pre žiakov a deti s autizmom.

Ochrana osobných údajov

Informácie k spracovaniu osobných údajov:
v zmysle zák. č. 18/2018 o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“)
Prevádzkovateľ: Prevádzkovateľom Vašich osobných údajov je občianske združenie CestAut, so sídlom Majerníkova 3453/21, 841 05 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 53268130. Kontakt na zodpovednú osobu v zmysle zákona o ochrane osobných údajov: cestaut@auti.sk
Získavanie osobných údajov
Osobné údaje sú získavané priamo od Vás, pri odoslaní dopytu na Instagrame alebo prostredníctvom emailu, takisto pri poskytnutí príspevku OZ CestAut.
Aké osobné údaje a na aké účely spracúvame?
Spracúvame osobné údaje: meno, priezvisko, adresa dodania, kontaktný telefón a kontaktný email na účely:
1. Spracúvanie osobných údajov na účely predzmluvných vzťahov
Osobné údaje spracúvame na účely vybavenia požiadavky prostredníctvom vyplnenia dopytu na Instagrame alebo zaslaním dopytu na náš email.
2. Spracúvanie osobných údajov na účely poskytnutia príspevku
Osobné údaje spracúvame na účely poskytnutia príspevku pre občianske združenie a zaslaniu daru (poďakovania) za príspevok.
3. Spracúvanie osobných údajov na základe plnenia zákonnej povinnosti
Osobné údaje môžeme spracúvať na účely archivácie obchodných dokumentov alebo účtovných dokladov podľa zákona o účtovníctve.
Poskytovanie osobných údajov: Vaše osobné údaje nebudú poskytované tretím stranám, nebudú prenesené do tretej krajiny a budú spracúvané výlučne Prevádzkovateľom, Sprostredkovateľom a oprávnenými osobami v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov. Pre účely doručovania budú poskytnuté Slovenská pošta, a.s.
Uchovávanie osobných údajov: Získané osobné údaje na účely prípadných predzmluvných vzťahov uchovávame po dobu jedného roka. Ak do tejto doby nedôjde k uzatvoreniu zmluvy, údaje budú zo systému vymazané. Osobné údaje získané na účel poskytnutia príspevku budeme uchovávať po dobu nevyhnutnú archivácie na základe zákona o účtovníctve, t. j. po dobu 10 rokov.
Odvolanie súhlasu: Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné a je možné kedykoľvek takýto súhlas s ich spracovaním odvolať. Žiadosť je potrebné zaslať poštou na adresu:
OZ CestAut
Majerníkova 3453/21
841 05 Bratislava
Alebo elektronicky na E-mailovú adresu: cestaut@auti.sk
Súhlas so spracovaním osobných údajov zanikne v lehote (najneskôr) 1 mesiaca od doručenia žiadosti kedy Vaše údaje budú vymazané.

Rýchly kontakt

  Daruj dnes

  Select Payment Method
  Personal Info

  Credit Card Info
  This is a secure SSL encrypted payment.

  Donation Total: €1,00

  Svoj finančný dar viete poslať na číslo účtu CestAut o.z.

  SK2783300000002701882615