Sme tu, aby sme pomohli
deťom s PAS a ich rodinám

O nás

Istota, bezpečie, radosť, pohoda, prijate, a porozumenie to sú atribúty, o ktoré sa v našej materskej a základnej škole snažíme, aby zažívalo každé jedno dieťa. Len tak môžeme vytvoriť atmosféru, ktorá bude naše deti motivovať k spolupráci a posúvať vo vývine čo najďalej
Deti a práca s nimi sú v našej materskej a základnej škole na prvom mieste. Svojou jedinečnosťou a nefalšovanosťou sú pre nás obohatením a inšpiráciou zároveň.
Súkromná základná škola s materskou školou pre žiakov a deti s autizmom je plne organizovaná škola s právnou subjektivitou, ktorá začala písať svoju históriu v školskom roku 2007/2008. Sme škola, ktorá je v sieti základných a materských škôl Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Škola má 4 až 5 tried materskej školy, 1 triedu základnej školy (kapacita každej je maximálne 6 detí) a jedno oddelenie školského klubu detí. Do tried materskej školy zaraďujeme len deti, ktoré majú oprávnenú dokumentáciu, v ktorej sa uvádza niektorá z „foriem pervazívnej vývinovej poruchy“, či „poruchy autistického spektra“ (ďalej: „autizmus“). Deti bez takejto diagnózy- podľa legislatívy nemôžeme prijať. Spodná veková hranica na prijatie sú 3 roky. Deti príjmame na základe poradovníka a splnených ostatných náležitostí na prijatie.

Deti rozdeľujeme do jednotlivých tried veľmi citlivo, s ohľadom na rôzne špecifiká, ktoré so sebou diagnóza autizmus prináša. Vždy sa snažíme o to, aby sa v rámci jednej skupiny stretli detičky, ktoré sú na podobnej úrovni vývinu, predovšetkým v oblasti sociálnej komunikácie. Vytváranie homogénnych skupín umožňuje deťom využívať existujúce, aj novonadobudnuté schopnosti a zručnosti k vzájomnej komunikácii, hre, k socializácii. Ak počas školského roka z odôvodnených príčin nie je aktuálne zaradenie dieťaťa adekvátne jeho potrebám, pružne na to reagujeme jeho preradením do inej triedy, ktorá je preň vhodnejšia. Trieda základnej školy je len jedna, čo znamená, že sa v rámci nej stretávajú deti rôznych ročníkov. Priestorová kapacita našich priestorov neumožňuje otvorenie ďalších tried základnej školy. Nie je preto automatické, že dieťa, ktoré u nás absolvuje predprimárne vzdelávanie (materskú školu), plynule pokračuje v plnení povinnej školskej dochádzky v našej ZŠ. Obvykle kapacitu jedinej triedy ZŠ naplnia deti z našej MŠ – záujem prevyšuje naše možnosti. Zriedkakedy sa stáva, že sa uvoľní v ZŠ miesto, na ktorénie je poradovník z našej materskej školy a môžeme teda prijať dieťa „zvonka“.

V triedach základnej, aj materskej školy je minimálne 4, maximálne 6 detí.

Výchova a vzdelávanie detí v MŠ sa uskutočňuje podľa Školského vzdelávacieho programu „Môj vlastný svet“, ktory vychádza zo Vzdelávacieho programu pre deti s autizmom a ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami pre predprimárne vzdelávanie.

Vzdelávanie žiakov v ZŠ sa uskutočňuje podľa Školského vzdelávacieho programu: „Aby autisti prestali byť extrémne osame“ ktorý vychádza zo Vzdelávacieho programu pre žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami s mentálnym postihnutím pre primárne vzdelávanie a školkého vzdelávacieho programiu „Škola Auti Jozefská“, ktorý vychádza zo Vzdelávacieho programu pre žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami (bez mentálneho postihnutia) pre primárne vzdelávanie.

Všetky deti (vrátane žiakov v ZŠ) majú vypracovaný individuálny výchovno-vzdelávací program (IVVP), ktorý vždy vychádza z ich aktuálnej vývinovej úrovne a je priebežne vyhodnocovaný a aktualizovaný. U detí MŠ na vývinovú diagnostiku používame Psychoedukačný profil (PEP).

Rýchly kontakt

  Daruj dnes

  Select Payment Method
  Personal Info

  Credit Card Info
  This is a secure SSL encrypted payment.

  Donation Total: €1,00

  Svoj finančný dar viete poslať na číslo účtu CestAut o.z.

  SK2783300000002701882615