“Cesta vzniká tak, že po nej kráčame”

F.Kafka

Rozvíjanie komunikačných a sociálnych zručností (RKSZ terapia)

V minulosti bolo až 50 percent detí s autizmom mutistických. V súčasnosti aj vďaka včasnej rečovej intervencii sa nám toto percento podstatne znížilo.
Cieľom terapie rečových komunikačných a sociálnych zručnosti je nielen nácvik a rozvíjanie aktívnej a pasívnej slovnej zásoby, ale aj nácvik funkčnej komunikácie a porozumenia t.j. spontánne a zmysluplné využívanie osvojenej slovnej zásoby. Pri našich terapiách vychádzame z faktu, že u detí s PAS absentuje vrodená schopnosť pochopiť význam vzájomnej komunikácie, preto sa snažíme naučiť deti nielen to ako majú komunikovať- nácvik expresívnej a receptívnej komunikácie, ale aj to prečo majú komunikovať . Rovnako sa snažíme u verbálnych detí zlepšovať výslovnosť, či správne používať zložitejšie gramatické štruktúry (predložky, zámená, správne gramatické tvary slov, predpony, prípony….).
Vychádzame vždy z aktuálnej vývinovej úrovne konkrétneho dieťaťa, ktorú vieme stanoviť vďaka analýze a hodnoteniu jazykových schopnosti pomocou Laheyovej modelu. Pri rozvíjaní reči a komunikácie berieme vždy do úvahy aj okamžité potreby dieťaťa v prirodzenom prostredí.
Na rečových terapiách využívame rôzne metódy a prístupy a komunikačné stratégie (PECS, fonematické uvedomovanie podľa D.B. Eľkonina, šrukturované učenie, ABA ), ktorými kopírujeme prirodzený vývin reči dieťaťa.

Rýchly kontakt

  Daruj dnes

  Select Payment Method
  Personal Info

  Credit Card Info
  This is a secure SSL encrypted payment.

  Donation Total: €1,00

  Svoj finančný dar viete poslať na číslo účtu CestAut o.z.

  SK2783300000002701882615