Sme tu, aby sme pomohli
deťom s PAS a ich rodinám

Škola

Vzdelávanie
Naša základná škola (ZŠ) pre žiakov s autizmom patrí do sústavy škôl a školských zariadení Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (MŠ SR) a zabezpečuje primárne vzdelávanie. V ideálnom prípade do ZŠ plynule prechádzajú deti po absolvovaní našej materskej školy, t.j. predprimárne vzdelávanie. Deti do ZŠ prijímame na základe prijatej prihlášky/žiadosti o prijatie a splnenia ostatných náležitostí.

Žiaci ZŠ sa vzdelávajú podľa školského vzdelávacieho programu “Škola Auti Jozefská”,  ktorý vychádza zo Vzdelávacieho programu pre žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami s mentálnym postihnutím pre primárne vzdelávanie a Vzdelávacieho programu pre žiakov s autizmom, alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami  (bez mentálneho postihnutia) pre primárne vzdelávanie.

Deti MŠ sa vzdelávajú podľa školského vzdelávacieho programu „Môj vlastný svet“, ktorý vychádza zo Vzdelávacieho programu pre deti s autizmom a ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami pre predprimárne vzdelávanie

Všetci žiaci majú vypracovaný IVVP (individuálny výchovno-vzdelávací program), ktorý vždy vychádza z ich aktuálnej vývinovej úrovne a je priebežne vyhodnocovaný a aktualizovaný -minimálne raz za štvrť rok.

Triedy

Základnú školu tvoria dve funkčne vybavené miestnosti, ktoré zodpovedajú požiadavkám a špecifikám detí s autizmom. Žiaci ZŠ majú vytvorený priestor na učenie, hru a oddych, ako aj popoludňajšie aktivity v školskom klube detí. Ďalej majú k dispozícii priestrannú jedáleň, telocvičňu, miestnosti podporných terapií (Snoezelen, arteterapia, muzikoterapia, zvuková masáž) a trávnatú záhradu s detskými atrakciami a vnútorný dvor.

Obsah vzdelávania

Hlavným cieľom primárneho vzdelávania je rozvíjanie kľúčových kompetencií (spôsobilostí), ako kombinácie vedomostí, skúseností a postojov žiakov s autizmom na úrovni, ktorá je pre nich osobne dosiahnuteľná.
Základom pedagogického prístupu je orientovanie sa na vzdelávanie a výchovu žiaka tak, aby si vedel v rámci svojich schopností tvoriť svoj život. Cieľavedomá aktivita pedagóga kladie dôraz na aktivitu žiaka, sebahodnotenie, sebareguláciu a sebarealizáciu žiaka v školskom prostredí, v ktorom sa žiak cíti bezpečne, bez stresu a kde na vyučovaní prevláda radosť, dobrá nálada, tvorivosť a snaha vedieť viac.
Obsah vzdelávania našich žiakov tvoria vzdelávacie oblasti, ktoré obsahujú jednotlivé vyučovacie predmety: slovenský jazyk a literatúra, matematika, vecné učenie, vlastiveda, pracovné vyučovanie, hudobná výchova, výtvarná výchova, telesná výchova, rozvíjanie grafomoto- rických zručností a písanie a najvyššiu časovú dotáciu má kľúčový predmet: rozvíjanie komunikačných schopností a sociálnych zručností.

Rýchly kontakt

  Daruj dnes

  Select Payment Method
  Personal Info

  Credit Card Info
  This is a secure SSL encrypted payment.

  Donation Total: €1,00

  Svoj finančný dar viete poslať na číslo účtu CestAut o.z.

  SK2783300000002701882615