Sme pripravení
vypočuť Vás a pomoct Vám...

Erasmus

Stav projektu: prebieha
Začiatok projektu: 01-07-2019
Celkové trvanie projektu: 24 mesiacov
Koniec projektu: 30-06-2021
Projekt je zameraný na nadviazanie a rozvíjanie spolupráce s partnerskými školami, rozvíjanie kompetencií pedagogického personálu, rozšírenie materiálneho zabezpečenia školy, prezentovanie príkladov dobrej praxe, skvalitnenie našich služieb pre rodičov a na aktivity smerujúce ku kvalitnej školskej integrácii detí a žiakov s PAS. V rámci tohto mobilitného projektu 10 našich pedagógov vycestuje do 5 zahraničných materských a základných škôl, kde budú sledovať, ako sa tam deti s autizmom vzdelávajú.
Osobné stretnutia a spolupráca s kolegami v zahraničí nám pomôže získať objektívny pohľad na našu prácu s deťmi a žiakmi s autizmom, inšpirovať sa a tým skvalitniť naše aktivity. Návštevy a novo získané kontakty v partnerských školách nám pomôžu pri implementácii odpozorovanýchmetód a techník do vlastnej edukačnej praxe a zabezpečia udržateľnosť medzinárodnej spolupráce. Prostredníctvom týchto mobilít plánujeme prehĺbiť poznatky, skúsenosti a vedomosti v oblasti edukácie detí a žiakov s autizmom v oblastiach vyplývajúcich zo štátneho vzdelávacieho programu pre deti a žiakov s autizmom a inými pervazívnymi poruchami s mentálnym postihnutím a z neho vyplývajúceho školského vzdelávacieho programu.
Vzhľadom na špecifiká nášho školského zariadenia považujeme za potrebné sledovať pozitívne trendy integrácie v zahraničí a implementovať ich do našej praxe.
Odborné praktické skúsenosti, ktoré nadobudneme na hospitácií v školských zariadeniach budú cenným prínosom pri zefektívňovaní a skvalitňovaní edukácie žiakov s autizmom v kognitívnych, komunikačných, sociálnych zručností a v oblasti sebaobsluhy či samostatnosti.
V rámci miestnej komunity budeme po ukončení projektu organizovať semináre pre odbornú i laickú verejnosť o modernej edukácií žiakov s autizmom v zahraničí. Neposledným dopadom pre širšiu verejnosť je rozširovanie povedomia o edukácií detí a žiakov s autizmom v našom kraji, a tým zvyšovať mieru tolerancie a inklúzie osôb so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Spoluprácou s partnerskými školami v budúcnosti zabezpečíme neustálu inováciu v oblasti výchovy a vzdelávania detí a žiakov s PAS. Výsledky projektu budeme šíriť organizovaním semináru a prednášky pre odbornú aj laickú verejnosť.
Mobility absovujeme v partnerských základných a materských školách:
o Malopolskie Centrum Wspierania Rozwoju
MCWR sp. z o.o. (Poľsko)
www.przystanek-przedszkolak.pl
o Skola za osnovno i srednje obrazovanje
„Milan Petrovic“ sa domom ucenika (Srbsko)
www.smp.edu.rs
o CEIP ELEUTERIO PÉREZ (Španielsko)
http://mestreacasa.gva.es/web/eleute
rioperez
o Mateřská škola, Ostrava – Poruba, Čs. exilu
670 (Česko)
http://www.skolkaexilu.cz/
o Niepubliczny Terapeutyczny Punkt
Przedszkolny AutoSTOP (Poľsko)
http://www.przedszkoleautostop.pl/te rapeutyczne.html

Rýchly kontakt

  Daruj dnes

  Select Payment Method
  Personal Info

  Credit Card Info
  This is a secure SSL encrypted payment.

  Donation Total: €1,00

  Svoj finančný dar viete poslať na číslo účtu CestAut o.z.

  SK2783300000002701882615