Sme tu, aby sme pomohli
deťom s PAS a ich rodinám

„Škôlka“

Naša materská škola (MŠ) pre deti s autizmom patrí do sústavy škôl a školských zariadení Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (MŠ SR) a zabezpečuje predprimárne vzdelávanie. V ideálnom prípade je prirodzeným a plynulým pokračovaním individuálnych špecialnopedagogických terapií pre s poruchou autistického spektra. Deti prijímame na základe prijatej prihlášky/žiadosti o prijatie a splnenia ostatných náležitostí.
Výchova a vzdelávanie detí v MŠ sa uskutočňuje podľa Školského vzdelávacieho programu: „Môj vlastný svet“, ktorý vychádza zo Vzdelávacieho programu pre deti s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami s mentálnym postihnutím pre predprimárne vzdelávanie.
Deti našej materskej škole vzdelávame podľa IVVP (individuálneho výchovno – vzdelávacieho programu). Ten je „šitý na mieru“ každého dieťaťa na základe vývinovej diagnostiky (PEP – R – Psychoedukačný profil), ako aj senzorických osobitostí. Aby IVVP bol vždy v súlade s tým, na čo dieťa má, je priebežne vyhodnocovaný a aktualizovaný – minimálne raz za pol rok. IVVP rozvíja všetky oblasti vývinu (reč a komunikácia, jemná a hrubá motorika, vnímanie, kognitívna oblasť, sebaobsluha a samostatnosť, atď.).

Triedy

Aby sme mohli byť školou, zaradenou do sietí materských škôl MŠ SR, musíme spĺňať rovnaké náležitosti a postupovať v mnohých oblastiach podľa rovnakých pravidielako každá iná MŠ. To znamená aj mať deti rozdelené do tried (čo trieda, to predpísaná triedna dokumentácia: triedna kniha a evidencia dochádzky). Reálne je naším cieľom prijaté deti zaradiť funkčne do takej skupinky detí, do ktorej sa vzhľadom na svoje špecifiká toto konkrétne dieťa v danom čase najlepšie hodí (s cieľom: „aby dobre bolo“ – aj novým deťom, aj deťom, ktoré už sú v skupine dlhšie). Ak počas školského roka z objektívnych dôvodov už zaradenie dieťaťa nie je v danej skupinke detí opodstatnené, hľadáme primeranejšie riešenia v rámci presunu do iných našich skupín/tried. V reálnom každodennom chode našej MŠ sa deti na väčšine aktivít zlučujú navzájom, takže nezainteresovaný pozorovateľ nedokáže odčleniť jednu triedu od druhej. A to je naším cieľom: sociálne „prepájať“ deti, poskytovať im maximum prirodzených situácií na praktické využitie naučených komunikačných a sociálnych zručností.
Vzhľadom k priestorovému členeniu našej budovy (ktorá skôr evokuje prostredie domova ako školy), sa nám podarilo pre MŠ mať 3 viac – menej priestorovo oddelené časti, kde každá má svoju pracovnú, hrovú a oddychovú zónu a prislúchajúce hygienické zariadenia. Deti ďalej majú k dispozícii priestrannú jedáleň, telocvičňu, miestnosti podporných terapií (Snoezelen, arteterapia, muzikoterapia, zvuková masáž) a trávnatú záhradu s detskými atrakciami a vnútorný dvor.

Náš prístup,
naša filozofia

Otvorene sa priznávame k základným kameňom našej práce: robiť to a tak, aby naše deti boli u nás šťastné a zároveň dosahovali merateľné pokroky. Je to možné jedine za podmienky intenzívnej práce s celou rodinou – ktorá začína už pred zaradením dieťaťa k nám v rámci vzdelávacieho cyklu pre rodičov CestAut

Aké metódy používame? K čomu sa hlásime? Robíme ABA, TEACCH, PECS, Son -Rise,FloorTime..? Nie, nerobíme nič z tohto a zároveň z každého niečo. Niektorí z nás pracujú na poli autizmu na Slovensku už niekoľko desaťročí. Ak by sme neboli na Slovensku, dali by sme nášmu prístupu už dávno nejaký zastrešujúci názov. Ale my sme slovenskí odborníci a je nám prirodzenejšie byť flexibilní, pristupovať ku každému ako k jedinečnej bytosti a hlavne: študovať, rozmýšľať, analyzovať a potom hľadať riešenia a priebežne všetko prehodnocovať. To nám dáva na jednej strane slobodu, na druhej strane to otvára každému dieťaťu možnosti k rozvoju. Nezriedka sa nám podarilo, že deti od nás boli úspešne zaradené do bežnej materskej alebo základnej školy, ale toto nie je naším prvoradým cieľom. Nezastávame názor, že je správne, aby sme z detí s autizmom vplyvom akýchkoľvek metód vychovali dieťa bez autizmu. Autizmus je neoddeliteľnou súčasťou každého z nich a ak sa nenaučíme prijať to, vždy minimálne jedna strana nebude šťastná (v tomto prípade má minca 3 strany: dieťa – rodičia – odborníci). Takže našou snahou je: win – win – win.

Kedy je dieťa pripravené učiť sa? Keď je spokojné, vyrovnané, vnútorne harmonizované. Ako túto harmóniu dosiahnuť je u každého individuálne. Preto sú všetkým našim deťom prístupné podporné terapie: Snoezelen, arte, muziko, canis, atď. – pričom kedy a ako dlho ich deti majú zaradené vo svojom dennom harmonograme je veľmi individuálne.
Dnes sa klasické vedy postupne menia a uznávajú za „evidence based“ aj to, čo ešte pred pár rokmi bolo na hranici západnej vedy. Preto sme u nás vytvorili podmienky aj na používanie psychowalkmanov, HRV Biofeedbacku, či zvukovej masáže a prvkov senzorickej a bazálnej stimulácie.

Rýchly kontakt

  Daruj dnes

  Select Payment Method
  Personal Info

  Credit Card Info
  This is a secure SSL encrypted payment.

  Donation Total: €1,00

  Svoj finančný dar viete poslať na číslo účtu CestAut o.z.

  SK2783300000002701882615