Sme tu, aby sme pomohli
deťom s PAS a ich rodinám

Čo robíme

Vývinová diagnostika
Stanovenie vývinovej úrovne dieťaťa v rôznych oblastiach vývinu – použitím vývinovej diagnostiky PEP – R (psychoedukačný profil). Je určený pre deti od 6m. – 7 rokov (test používame u detí s chronologickým vekom 7 – 12 rokov, vývinový vek je však nižší ako 7 rokov). Jeho výstupom môže byť aj písomná podrobná správa, ktorá je zároveň bazálnym programom ďalšieho rozvíjania v zmapovaných oblastiach vývinu („zóny najbližšieho vývinu“). Pokiaľ rodičia o podrobnú správu nemajú záujem, sú s výsledkom oboznámení len ústne, na osobnom stretnutí.
Senzorický profil
Zmapovanie senzorického vnímania dieťaťa na základe dotazníkovej formy, vytvorenie výstupu s následnou analýzou a východiskom pre terapiu a bežný život.
Poradenstvo
Zamerané na základnú orientáciu v diagnóze dieťaťa – určené najmä pre tie rodiny, ktoré obvykle už niekoľko mesiacov žijú v neistote, čo je s ich dieťaťom, nezriedka sú niekde v dlhom poradovníku na štandardnú diagnostiku). Takéto poradenstvo pomôže v nasmerovaní rodičov – kam sa prihlásiť na vyšetrenia a čo možno robiť medzi tým (napr.ako s dieťaťom pracovať, základné princípy a ich odôvodnenie).
Poradenstvo potrebujú aj tí, ktorých dieťa už na niektorom špecializovanom pracovisku bolo diagnostikované, ale rodičom nebolo možné poskytnúť časový priestor na zodpovedanie otázok ohľadne diagnózy (čo to vlastne znamená, čo je možné robiť, aká je postupnosť krokov – na čo sa zamerať a kedy, atď.)
Poskytujeme aj špecializované poradenstvo: riešenie konkrétnych, špecifických problémov, či cieľov ako niečo vo vývine dosiahnuť. Najčastejšie rodičov trápi, že ich dieťa nerozpráva, že nedokáže vyjadriť, čo potrebuje, že mu nerozumejú, alebo sa nedokáže samé zahrať, zabaviť, príp. je nesebaobslužné, má zvláštnosti v stravovaní, atď. Mnoho krát sú zvláštnosti dieťaťa s autizmom zhrnuté pod pojmom: „problémové“ (alebo aj „vyzývavé“) správanie. Poradenstvo poskytujeme rodinám, ale aj subjektom (školám, materským školám, detským centrám, DSS, pedagógom, psychológom, logopédom, terapeutom).
Rozvíjanie dieťaťa – „terapie“
Rodičia po stanovení diagnózy obvykle dostanú jednoznačné odporúčanie, že ich dieťa potrebuje intenzívnu „terapiu“. Jedná sa obvykle o jej individuálnu formu (zriedkavejšie skupinovú). Záujemcov o „terapie“ pozývame na vstupné stretnutie, ktorého cieľom je zistiť aké sú očakávania rodičov, potreby dieťaťa a zároveň naše odborné a kapacitné možnosti. Rodičia sú oboznámení s približnou čakacou dobou na terapie, príp. sú odporučené iné pracoviská, kde by im mohli pomôcť.
Samotné individuálne alebo skupinové rozvíjanie dieťaťa prebieha s použitím individuálne volených metód a postupov (na báze analýzy potrieb dieťaťa a rodiny, funkčnej analýzy správania a priebežného monitorovania zmien). Našim cieľom nie je pracovať len s dieťaťom za zatvorenými dverami, naopak: vzdelávať aj rodičov, viesť ich k porozumeniu ako s dieťaťom pracovať.
Zameranie na: komunikačné, sociálne, kognitívne, motorické, senzorické zručnosti, hudbu, zvuky a vibrácie, výtvarné techniky. Využívame miestnosť Snoezelen, pôsobenie psa (canisterapia).
Na „terapie“ majú prednosť deti, ktoré sú už v poradovníku na prijatie do našej materskej školy.

Vzdelávací cyklus
pre rodičov CestAut

Výjazdy do materských, základných škôl a iných
zariadení, v ktorých je umiestnené dieťa
Najčastejšie je pozorovanie zamerané na zmapovanie prejavov dieťaťa s cieľom odporučiť diagnostické vyšetrenie na špecializovanom pracovisku, ako aj konzultácia ako riešiť určité situácie v sociálnom prostredí materskej, či základnej školy a pod.
„Supervízne“ výjazdy do materských, základných škôl a iných zariadení, s možnosťou prednášky, workshopu na zvolenú tému
V oblasti práce s deťmi s autizmom, zatiaľ na Slovensku nie je vyriešená otázka erudovaného poradenstva odborníkom priamo v teréne – na základe monitorovania ich konkrétnych potrieb v danej oblasti (či už v rezorte školstva, sociálnom, či v poradenstve). Ponúkame sledovanie procesu práce s dieťaťom, žiakom, klientom v zariadení/ v škole, so zaznamenávaním pozorovania a následnou analýzou s pedagógmi a inými odborníkmi. Výsledkom môžu byť aj odporúčania na čo sa zamerať vo vzdelávaní personálu, či vytvorenie modelu vzdelávania šitého na mieru konkrétnej inštitúcie (ktoré odráža potreby konkrétnych detí, klientov s autizmom). Ponúkame nielen prednáškovú činnosť, ale aj interaktívne workshopy s cieľom skvalitnenia práce a rozšírenia vedomostí a zručností odborníkov v danej inštitúcii.
Prednášky, školenia
Prednášky, školenia, workshopy. Jednorazové, ale aj dlhodobé cykly.
Výjazdy do domáceho prostredia dieťaťa
Najmä pokiaľ dieťa nenavštevuje žiadnu materskú školu, či centrum pre deti, je veľmi vhodné pozorovanie priamo v jeho prirodzenom prostredí – doma. Rodina tak dostane vhľad odborníka, ktorý vychádza z potrieb rodiny, nie z umelých podmienok vyšetrenia v ambulancii a pod. Výsledkom môže byť odporučenie na špecializované vyšetrenie na niektorom pracovisku, konkrétne kroky/rady – čo robiť pri riešení určitého problému a pod. (napr. rozvíjanie komunikácie, hry, sebaobsluhy, zvládanie zmien a rutín, zmyslové zvláštnosti, atď.)
Návrh úloh, pomôcok, workshop: „Urob si sám“
Najmä pre rodiny, kde dieťa nedochádza na žiadne pravidelné vzdelávanie (materská škola, či terapie), je veľmi zložité a nejasné, ako dieťa vlastne rozvíjať, keď bežné hračky neprijíma. Ponúkame vytvorenie sady úloh, vrátane inštruktáže ako s nimi doma pracovať. Možnosťou je aj organizovanie workshopu pre malú skupinku rodičov, kde úlohy spoločne vyrábame. Cieľom nie je len odísť so sadou úloh pre svoje dieťa, ale aj pookriať, spoznať iných rodičov, či získať rady čo a ako s dieťaťom robiť.

Rýchly kontakt

  Daruj dnes

  Select Payment Method
  Personal Info

  Credit Card Info
  This is a secure SSL encrypted payment.

  Donation Total: €1,00

  Svoj finančný dar viete poslať na číslo účtu CestAut o.z.

  SK2783300000002701882615